Галерея

20Осмон Гази. Осмон империясынын биринчи падышасы 1201-1299-жж. Оӊ жагында үч аскер башчылары ак-калпакчан, сүрөттүн эӊ бурчунда эки адам ак калпакчан.
19Улукбек, Темирландын небереси, Шахрухтун баласы (1409-1449- жж. бийликте отурган) Сүрөттө үч генерал, эки мүнүшкер – ак калпакчан, өзү бакай калпак менен. Сүрөт 1425-ж. тартылган.
18Газан кан ислам динин кабыл алуу учуру “Джами ат таварих” Рашид-ад Дин, XVI кылым.
17Газан кан-Персиянын жетинчи элканы (ильхан). Уржанда жергиликтүү төбөлдөргө сый тамак берүү учуру. Абага кандын небереси, атасы Аргун, абага хандын туӊ уулу. Газан кан 1295ж.-1304-ж. чейин бийлик жүргүзгөн.
16Абага кандын такка отуруусу (Иран) 1265-1282-жж. Абага атасы Хулагу менен (Тулуйд
15Абулхайр кандын такка отуруусу. (1428-1468-жж. башкарган)